I-ANCYL ithi imzamo nje lena engatheni yokufaka eNkantolo umholi walo.

Uphiko lwentsha ku-ANC i-ANCYL ithi imzamo yokuphonsela inselelo eNkantolo uMengameli waloluPhiko uMnum Collen Maine imayelana nenkomfa ye-ANC yokuqoka ubuholi bayo ngoZibandlela (December).

Lokhu kuza njengoba labo ababili ebebengamalungu e-ANCYL ngaphambilini besabise ngokuya eNkantolo uma i-ANC ingenzi munyakazo ngoMaine kanye nabanye abaholi baloluPhiko lwentsha ku-ANC abathi imnyaka yabo isedlulile emnyakeni yobudala ekuholeni noma ekubeni ilungu lwaloluPhiko. UMthethosisekelo we-ANCYL uveza ukuthi ubulungu baloluPhiko buphela buphela umangabe umuntu esenemnyaka engaphezulu kuka-35 ubudala.

Owe-ANCYL uNjabulo Nzuza uthi bonke labo abafuna uMaine asule ngoba nakhu esenemnyaka engaphezulu kuka-35 banohlelo lwabo nje olucashile. Uthi bazomvikela uMaine ngoba akusuyena owokuqala ukuthi ahole loluPhiko yize imnyaka yakhe isidlulile kwelindelekile.

LoluPhiko luthi uMaine usazoqhubeka nokuhola inhlangano ngoba nabaholi baloluPhiko abadala benza okufanayo.

-EWN

Sharing is caring! Tell your friend